ฝ่ายวิชาการ

บริการวิชาการ

ระเบียบฯ-ว่าด้วยหลักเกณฑ์และการจัดสรรรายได้-การรับเงิน-ในการบริหารทางวิชาการ-พ.ศ.2559


ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์ในการดำเนินการหลักสูกรฝึกอบรม พ.ศ. 2561


ขั้นตอนแนวปฏิบัติบริการวิชาการ


แนวปฏิบัติบริการวิชาการ


รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ครั้งที่ 6/2562

Scroll to top