ฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

แบบฟอร์มการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

🔺คู่มือการเตรียมเอกสารเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 🔺


 1. แบบขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
 1. แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา
 1. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
 1. แบบประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา
 1. แบบประเมินผลการสอนโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
 1. แบบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ภาระงานสอน เอกสารการสอน ผลงานทางวิชาการ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
 1. หลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
 1. หลักฐานแสดงภาระงานสอน
 1. ผลงานทางวิชาการ

 • แบบตรวจเอกสารเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชากา

 • รูปแบบหน้าปกผลงานทางวิชาการ

รูปแบบที่ 1

ปกหน้า

ปกหลัง


รูปแบบที่ 2

ปกหน้า

ปกหลัง

Scroll to top