ฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์มการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  1. แบบขอรับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ
  1. แบบประเมินคุณสมบัติโดยผู้บังคับบัญชา
  1. แบบรับรองจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
  1. แบบประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา
  1. แบบประเมินผลการสอนโดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
  1. แบบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ภาระงานสอน เอกสารการสอน ผลงานทางวิชาการ โดยคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอน
  1. หลักฐานประกอบการตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
  1. หลักฐานแสดงภาระงานสอน
  1. ผลงานทางวิชาการ

  • แบบตรวจเอกสารเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชากา

Scroll to top